Rafał Oleśkowicz Grupa Terrabit html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
97270 odsłon
Gmina Suszec
Gmina Suszec
43-267 Suszec
ul. Lipowa 6
tel. 32 449 30 83
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu

2018-10-05

OGŁOSZENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu zaprasza pełnoletnich mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym potrzeby utworzenia w Gminie Suszec Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Badanie przeprowadzane będzie w okresie od 1 października do 30 listopada 2018 r. Ankieta ma charakter wyłącznie poglądowy, służyć będzie ocenie skali zainteresowania starszych mieszkańców (oraz ich rodzin) dziennym pobytem w takiej placówce oraz rodzajem usług, które mogłyby być w niej świadczone. Ankietę można pobrać a następnie uzupełnioną złożyć u Sołtysów, w Kościołach i Ośrodkach Zdrowia naszej Gminy lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Urzędu Gminy Suszec. Dodatkowo formularz ankiety zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy Suszec.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Pobierz ankiete
2018-08-14

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucji artykułów spożywczych na terenie Gminy Suszec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Suszec.

Cel partnerstwa:
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Suszec pomocy żywnościowej w okresie: październik 2018 – czerwiec 2019.

Wymagania wobec Partnera:
1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134 a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2018, tj.: prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących, posiadać zdolności administracyjne do:

 • realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ,
 • realizacji działań na rzecz włączenia społecznego,
 • prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł,

Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania.

2. Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach: administrowania, transportu, magazynowania.

3. Wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tryb składania wniosków:
Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Termin składania wniosków: 24 sierpnia 2018 r.
Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres email: admin@katowice.caritas.pl oraz drogą pocztową na adres:

Caritas Archidiecezji Katowickiej
ul. Wita Stwosza 20
40-042 KATOWICE

Dodatkowe informacje na temat naboru Organizacji Partnerskiej Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu: 32 251 67 22 lub 695 931 213.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zastrzega sobie prawo do:
a) Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu.
b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
c) Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.


Załącznik do zgłoszenia
2018-07-17

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza podmioty z terenu Gminy Suszec do włączenia się w przedsięwzięcie województwa śląskiego Śląskie dla Seniora - Śląska Karta Seniora

Informacja

Formularz zgłoszeniowy Śląskie dla Seniora

2018-07-02

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia wychowawczego (Program 500+), a 31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.

Aby nadal otrzymywać powyższe świadczenia – ZŁÓŻ WNIOSEK!!!

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu  "Dobry start".

Wnioski o ustalenia prawa do:

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • świadczenia "dobry start"

na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:

 • drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.
 • w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) - od 1 sierpnia 2018 r.

INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE
OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018r.
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY:

01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.
poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.17:00
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:30
środy od godz. 8:00 – do godz.15:30
czwartki od godz. 8:00 – do godz.15:30
piątki od godz. 8:00 – do godz.15:30

OD 3 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018r.
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY:

01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.
poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.16:30
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:00
środy od godz. 8:00 – do godz.12:00
czwartki od godz. 8:00 – do godz.12:00
piątki wprowadzanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych

GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do powyższych harmonogramów.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do w/wym. świadczeń uzależnionych od dochodu na nowy okres 2018/2019 jest rok 2017 (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, świadczenie wychowawcze (500+) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 1200 zł).

Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 zł).

PRZYPOMINAMY, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do wojewody.

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka).

Poniżej podajemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w przepisach przy ustalania prawa do powyższych świadczeń.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/
2018-05-17

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC :


Przypominamy, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczenia wychowawczego (Program 500+), a 31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.

Aby nadal otrzymywać powyższe świadczenia – ZŁÓŻ WNIOSEK !!!

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu "Dobry start".

Wnioski o ustalenia prawa do:
 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • świadczenia "dobry start"

na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:

 • drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.
 • w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) - od 1 sierpnia 2018 r.
INFORMUJEMY, ŻE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018r. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY :


01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.
poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.17:00
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:30
środy od godz. 8:00 – do godz.15:30
czwartki od godz. 8:00 – do godz.15:30
piątki od godz. 8:00 – do godz.15:30


W OKRESIE OD 3 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018r. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU BĘDZIE CZYNNY:


03.09.2018 R. – 31.12.2018 R
poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.16:30
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:00
środy od godz. 8:00 – do godz.12:00
czwartki od godz. 8:00 – do godz.12:00
piątki wprowadzanie wniosków, przygotowywanie decyzji administracyjnych


GOPS Suszec zwraca się z prośbą o dostosowanie się do powyższych harmonogramów.


Rokiem bazowym do ustalenia prawa do w/wym. świadczeń uzależnionych od dochodu na nowy okres 2018/2019 jest rok 2017. (z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Nie zmieniają się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (Program 500+) oraz świadczeń rodzinnych. Nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, świadczenie wychowawcze (500+) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 1200zł ).

Natomiast zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 764 zł ).

PRZYPOMINAMY, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do wojewody.

Pamiętaj, aby zgłosić wyjazd członka rodziny do innego kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego – zgodnie z przepisami wspólnotowymi za członka rodziny może być także uznany rodzic nie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (matka/ojciec dziecka).


Poniżej podajemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w przepisach przy ustalania prawa do powyższych świadczeń.
2018-06-19

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES 2018/2019

Wnioski o ustalenie prawa do:
 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • świadczenia "dobry start"

Na nowy okres 2018/2019 będzie można składać:
 • drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.
 • w wersji papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (pokój nr 2) - od 1 sierpnia 2018 r.


"Dobry Start"

to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Wnioski można złożyć od 1 lipca ale tylko drogą elektroniczną , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną tj. papierową do 30 listopada br. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia)

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Szkoła (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”) to: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy.

Gdzie złożyć wniosek?
W Gminie Suszec wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski będą realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ będzie miał 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.mrpips.gov.pl/DobryStart

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS GODZINY PRZYJMOWANIA STRON
OD 01.08.2018 R. – 31.08.2018 R.


poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.17:00
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:30
środy od godz. 8:00 – do godz.15:30
czwartki od godz. 8:00 – do godz.15:30
piątki od godz. 8:00 – do godz.15:30


OD 03.09.2018 R. – 31.12.2018 R.


poniedziałki od godz. 8:00 – do godz.16:30
wtorki od godz. 8:00 – do godz.15:00
środy od godz. 8:00 – do godz.12:00
czwartki od godz. 8:00 – do godz.12:00
piątki wprowadzanie wniosków,
przygotowywanie decyzji administracyjnych
2018-05-22

„Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim.”

INFORMACJA

Samorząd Województwa Śląskiego opracował piąte wydanie Przewodnika Informacyjnego „Dostępne formy opieki zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim.”

Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji województwa śląskiego, świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Przedstawione zostały również najistotniejsze dane dotyczące ulg i uprawnień, przysługujące osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Przewodnik skierowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia społecznego, aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, jak również do instytucji, zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

Wersja papierowa Przewodnika została przesłana do tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem udostępnienia zainteresowanym osobom.

Wersję elektroniczną Przewodnika udostępniono na stronie internetowej Województwa Śląskiego

www.slaskie.plwzakładce:Planrozwoju/Zdrowieipolityka społeczna/programy,plany/Ochrona Zdrowia Psychicznego
2018-05-17

Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych

http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biblioteka-zus/wydawnictwa/dzialania-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych
2018-03-22

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2018

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
odbiorcą usług jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu
Tel. (32) 449 30 83
faks (32) 449 30 83
Adres e-mail gopssuszec@gopssuszec.wizja.net

Dokumenty do pobrania.
2018-03-22
2018-03-22

INFORMACJA ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Informujemy, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach znajduje się wykaz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Placówki ujęte w tym rejestrze funkcjonują legalnie tj. posiadają zezwolenie Wojewody Śląskiego i podlegają kontroli przez jego służby.

Poniżej podajemy adres strony internetowej:
www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry

Ponadto przestrzegamy przed wyborem przez państwa placówki niefigurującej w ww. rejestrze tj. nie posiadającej zezwolenia Wojewody a tym samym nie spełniającej standardów określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Natomiast osoby zainteresowane działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia tego rodzaju placówek i sposobie uzyskania zezwolenia Wojewody odsyłamy do poniżej podanej strony internetowej:

www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zabezpieczenie-spoleczne/placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku
2018-01-22
2017-10-04

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GOPS SUSZEC
GODZINY PRZYJMOWANIA STRON OD
PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Poniedziałki – od godz. 8.00 do godz. 16.30
Wtorki – od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środy – od godz. 8.00 do godz. 15.00
Czwartki – od godz. 8.00 do godz. 15.00
PIĄTKI – WPROWADZANIE WNIOSKÓW, PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
2017-07-25

UWAGA!
ŚWIADCZENIA NA NOWY OKRES 2017/2018

* 500 PLUS
* zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
* fundusz alimentacyjny

Dokument PDF do pobrania
2017-07-13

Zgodnie z zadaniami wyznaczonymi wojewodom przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, przyjęty Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z 29 kwietnia 2014 roku (M.P. z 9 czerwca 2014 r., poz. 445), w pkt VI "Obszary, kierunki i działania Programu", w Obszarze 2 "Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie", pkt 2.1.3, zamieszczamy zaktualizowaną bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim.

Baza teleadresowa XLS
2017-03-23

UWAGA!
TURNUSY REHABILITACYJNE
DLA DZIECI ROLNIKÓW

Informator PDF
2017-03-17

Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Informator PDF
2017-03-17

Akcja informacyjna

"Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"
2017-01-13


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " ( Dz. U. z.2016 r. poz. 1860). Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
 1. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.

 2. Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 3. Do wniosku należy dołączyć:

  – zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

  – zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 4. Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie wystąpić mogą osoby, które są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).

 5. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  - dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

  - na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec, ul. Lipowa 1.

Informacje uzyskać można w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec oraz pod numerem telefonu 32/ 449 30 82

Druk wniosku

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator--zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/
2017-01-13


2017-01-3

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA" - oferta pomocy na rok 2017
2016-11-30
2016-10-03

Dnia 30.09.2016 roku, w ramach kwartalnego spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, odbyło się szkolenie nt.: " Praca z rodziną wieloproblemową – metody i narzędzia kontroli w sytuacji zagrożenia dobra dziecka w rodzinie..".

Spotkanie poprowadził Pan Adam Białas - psycholog, certyfikowany trener, od 13 lat związany z pomocą społeczną, zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej posiada uprawnienia do uzyskania Certyfikatu Superwizora Pracy Socjalnej. Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, interwent kryzysowy w OIK Ruda Śląska, prezes Stowarzyszenia Morela na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej, rodzic zastępczy. Ostatnie 5 lat kierował Działem Koordynacji Pracy Filii w MOPS Kraków, działania organizacyjno – merytoryczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Kraków. Obecnie superwizor i szkoleniowiec w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

W trakcie szkolenia dokonano ponownej analizy zadań nałożonych na poszczególne instytucje wchodzące w skład Zespołu oraz przepisów dotyczących jego funkcjonowania. Rozważano psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny doświadczającej przemocy z uwzględnieniem metod i narzędzi kontroli w sytuacji zagrożenia dziecka w rodzinie. Omówiono trudności w funkcjonowaniu Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu, jak również osoby wchodzące w skład Grup Roboczych, powoływanych do realizacji procedury Niebieska Karta.

Wszystkim uczestniczącym dziękujemy za przybycie oraz zorganizowanie i poświęcenie czasu na udział w szkoleniu.2016-09-15

NOWO OTWARTA
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

43-200 PSZCZYNA, UL. PADAREWSKIEGO 3
(SZPITAL MATKI EWY – DAWNY DOM DZIECKA)

TEL. 32 210 42 92
TEL. 570 463 434


MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI, DIAGNOSTYKI,
LECZENIA BEZPŁATNEGO I ODPŁATNEGO
2016-09-12
2016-08-03

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2016 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Czytaj całą informację.
2016-07-08

SPOTKANIE REKRUTACYJNE
z pracodawcą
Partner Holding Sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje, że dnia 11 lipca 2016r. organizuje spotkanie rekrutacyjne z pracodawcą Partner Holding Sp. z o.o, Kaniów. Pracodawca aktualnie poszukuje około 60 pracowników na stanowiska: kontroler jakości, operator urządzeń, pracownik utrzymania ruchu do pracy w Kaniowie.

Od kandydatów do pracy pracodawca oczekuje:
- zdolności manualnych, dokładności, spostrzegawczości, zdolności organizacyjnych.

Pracodawca oferuje:
- zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
- pełny etat,
- atrakcyjne wynagrodzenie.

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane ofertą do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie dnia 11 lipca 2016r. od godziny 11:00 (pok. nr 18, II piętro).

Na spotkanie proszę zabierać CV.


Dodatkowe informacji na temat spotkania oraz warunków zatrudnienia udzielane są telefonicznie przez Doradców Klienta lub pod nr telefonu 32 210 27 34.
2016-04-11

PROGRAM 500 Plus w Gminie Suszec

Realizacja ustawy o wychowaniu dzieci – Program 500 plus w Gminie Suszec odbywa się w sposób płynny, bez zbędnych utrudnień dzięki wprowadzeniu harmonogramu wydawania i przyjmowania wniosków. Mieszkańcy ze zrozumieniem przyjęli to rozwiązanie.

Do dnia 8 kwietnia 2016 roku, do godziny 14.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przyjął 384 wnioski, w tym 278 w wersji papierowej. Na bieżąco trwa weryfikacja kolejnych wniosków.

W dniu 8 kwietnia gościł u nas BUS 500 Plus – mobilny punkt informacyjny, z przedstawicielem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu omówiono i oceniono etap przyjmowania wniosków w naszej gminie.
2016-03-10

PROGRAM 500 Plus w Gminie Suszec

Dokumenty do pobrania:
Wszystkie dokumenty można pobrać w dziale "Druki do pobrania"
2016-02-29

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Suszec

Od dnia 1 kwietnia w Urzędzie Gminy Suszec będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. 2016, poz.195).

O powyższe świadczenie mogą ubiegać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze będą otrzymywać rodzice i opiekunowie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko.

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny czy jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe”. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania w/wym. świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800 zł. na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł. na osobę. Sposób obliczania dochodu będzie podobny do stosowanego w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu.

Wnioski będzie można składać również za pośrednictwem poczty oraz przez Internet. E- wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Uprawnionym, którzy nie zdążą złożyć wniosku w pierwszym miesiącu obowiązywania w/wym. ustawy świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do 1 lipca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (nr tel. 32 449 30 82).
2016-02-17
2016-02-10

Program Pomocy Dzieciom
stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

czytaj całość
2015-12-22

WAŻNE ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Od stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego – został wprowadzony mechanizm tzw. złotówka za złotówkę. Po tej zmianie świadczeniobiorcy będą mogli otrzymać zasiłek rodzinny również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienia brzmienie art. 5 ust. 3 i dotychczasowa regulacja umożliwiająca zastosowanie zasady równoważnika zasiłkowego (tzn. do 31.12.2015 r. jeżeli kryterium dochodowe zostało przekroczone o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, a w poprzednim okresie zasiłkowym rodzina korzystała ze świadczeń bez przekroczenia kryterium – zasiłek rodzinny przysługiwał w pełnej wysokości) zostaje zastąpiona mechanizmem "złotówka za złotówkę".

Wskutek nowelizacji, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe które obecnie wynosi 674 zł. i odpowiednio 764 zł. dla rodziny, w której jest wychowywane niepełnosprawne dziecko, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym , na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą wnioskuje strona, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Oprócz powyższego od stycznia 2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane nowe świadczenie – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE. Otrzymają je rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodu, w miesięcznej wysokości 1000 zł., przez okres 52 tygodni (licząc od dnia porodu) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko.

Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.
2015-11-06

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu informuje, iż dnia 04.11.2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suszec odbyło się szkolenie pt: "Przeciwdziałanie i modyfikowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży", które poprowadził trener mgr Sebastian Pluta (psycholog, specjalista w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, zaburzeń nerwicowych, procedur pomocy dziecku krzywdzonemu, pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, trener i praktyk Treningu Zastępowania Agresji, wieloletni pracownik placówek oświatowych, instytucji pomocy interwencyjnej w sytuacji kryzysowej).

W szkoleniu uczestniczyli pedagodzy szkolni oraz nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Suszec. Podczas szkolenia omawiano min. przyczyny zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, zasady reakcji, efektywnego postępowania wobec agresji i przemocy oraz skutecznej pracy nad zmianą agresywnych zachowań na zachowania akceptowalne społecznie, w teorii i praktyce.
Wszystkim uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za przybycie.
GZI Suszec.
2015-10-15
2015-09-01

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2015 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Cały dokument w pliku PDF
2015-07-22

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu


Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2015 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń (wystawionych we wrześniu 2015 r.) lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Przypominamy również, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 pobierać można w tutejszym Dziale Świadczeń Rodzinnych od m-ca sierpnia 2015 r.
2015-07-21Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
2015-06-23

Światowy Dzień Gruźlicy – 24 Marca 2015 r. (źródło WHO)
Ulotka - co należy wiedzieć o tej chorobie zakaźnej
Wyjaśnienia dotyczące faktów i mitów o gruźlicy
Gruźlica - najczęściej zadawane pytania
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Czytaj całość: www.gruzlica.gis.gov.pl
2015-04-10

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (I)"

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I "Osoby młode na rynku pracy", działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy", poddziałania 1. 1. 1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Okres realizacji projektu: od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim.

Projekt zakłada udzielenie następującego wsparcia:
 • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenie grupowe;
 • bon szkoleniowy;
 • staż;
 • bon stażowy;
 • bon na zasiedlenie;
 • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości z modułem księgowości w firmie oraz przyznanie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej;
 • prace interwencyjne;
 • przygotowanie zawodowe dorosłych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, należąca do kategorii NEET tzn. spełniająca łącznie poniższe kryteria:
 • ma ustalony I lub II profilu pomocy;
 • jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 lat w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie); o osoby do 25 roku życia zarejestrowane po 01.01.2015r. mogą rozpocząć udział w projekcie w okresie do czterech miesięcy od dnia rejestracji.
 • nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym;
 • nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie.
Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:
 • uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%,
 • osoby niepełnosprawne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 • osoby długotrwale bezrobotne - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 • osoby o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%.
Wartość projektu -1 545 000,00 zł
Wkład EFS – 1 302 126,00 zł

Aktualnie trwa nabór wniosków o organizację staży i przyznanie bonu stażowego oraz wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu.

Od 18 maja 2015r. rozpoczyna się nabór na szkolenia grupowe oraz nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu.

Z dniem 25 maja 2015r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie: pszczyna.praca.gov.pl oraz na stanowiskach doradców klienta.

Wszystkie informacje dotyczące projektu można uzyskać w siedzibie tut. Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie pokój nr 17 oraz pod numerem telefonu 32 210 27 38.


Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2015-04-10

Uprzejmie przypominamy, że jeszcze do 29 kwietnia eksperci ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulgi zwolnień przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Akcja, jak co roku, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Szczególne zainteresowanie dotyczy ulgi rehabilitacyjnej oraz najświeższych interpretacji dokonywanych przez organa skarbowe. Doradcy podatkowi informują nadto o możliwości rozliczenia podatku przez internet. Ta forma rozliczenia jest też, co raz częściej praktykowana przez osoby niepełnosprawne.

Doradcy podatkowi dyżurują pod telefonem komórkowym 513 152 218, we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych.

"Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to szósta tego typu wspólna akcja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wojciecha Saługi – Marszałka Województwa Śląskiego.
2015-04-10

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Suszcu informuje, iż od kwietnia 2015 roku swoje działania zaczyna realizować Punkt Konsultacyjny, w ramach którego spotkania prowadzić będą:

1. mgr Weronika Cębrzyna – konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. mgr Ewelina Kozyra Jeleń – psycholog.

Zapisy telefoniczne prowadzi pracownik GOPS Suszec
P. Zofia Lubeńczuk,
tel. 32/ 449 30 85
2015-03-09

Program Pomocy Dzieciom

stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury Programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ona przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmujemy do dnia 6.04.2015 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.dla-dzieci.spes.org.pl ∙ e-mail: spes@spes.org.pl

Informacja w pliku PDF
2015-02-11

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015

W tegoroczne obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialne a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach od 23 do 28 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielonych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w ww. podmiotach. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00, natomiast w sobotę w godzinach 10.00 – 13.00.

Lista ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie:
www.pokrzywdzeni.gov.pl

Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wyżej wymienionych podmiotów. Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej będą udzielać nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż koordynuje dyżury specjalistów na terenie Bielska-Białej oraz Pszczyny. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33 498 69 48 lub pod adresem mailowym: pokrzywdzeni@bk-europe.pl

TPOPP ŚFBK DYŻURY 2015 (PDF)
2014-12-17

Dnia 11.12.2014 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec, odbyło się szkolenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz Grup Roboczych działających w ramach Zespołu na temat: "Praca z rodziną uwikłaną w przemoc". Szkolenie prowadziła pani Weronika Cębrzyna – kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żorach, specjalista i praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w pracy z rodzinami doświadczającymi przemocy - w szczególności ze sprawcami przemocy.

Podczas szkolenia poruszono główne problemy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, omówiono specyfikę pracy interdyscyplinarnej jako oddziaływań pomocowych i interwencyjnych – w szczególności analizowano problemy i dylematy związane z pracą ze sprawcą przemocy w rodzinie, poruszono temat znaczenia więzi i przywiązania dla prawidłowego funkcjonowania emocjonalnego człowieka.

W szkoleniu uczestniczyli:
Wanda Florczak – kierownik GOPS Suszec/ Przewodnicząca GZI,
Barbara Dziącko – członek GKRPA w Suszcu/Z-ca Przewodniczącego GZI, Zbigniew Łoza – Dyrektor GZOiS w Suszcu/członk GZI,
Marzena Maruszczyk – pedagog szkolny GP Suszec/członek GZI,
Ewa Kulik – pedagog szkolny SP Suszec/członek GZI,
Danuta Zacharek – specjalista pracy socjalnej GOPS Suszec/członek GZI,
asp. Wojciech Szymura – dzielnicowy KPP w Pszczynie,
Elżbieta Musiolik – starszy pracownik socjalny GOPS Suszec,
Anita Welchar – pracownik socjalny GOPS Suszec,
Małgorzata Malcharek – starszy pracownik socjalny GOPS Suszec,
Agnieszka Prządka – pedagog szkolny GP Radostowice,
Katarzyna Pawlukiewicz – pedagog szkolny GP w Kryrach,
Anita Kurzac – pedagog szkolny SP w Kobielicach,
Mariola Zyzańska – pedagog szkolny ZSP w Rudziczce,
Aneta Okularczyk – pedagog szkolny ZSP w Mizerowie,
Sylwia Łuszcz – pedagog szkolny SP Radostowice,
Zofia Lubeńczuk – koordynator GZI w Suszcu.

Wszystkim uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za przybycie oraz zorganizowanie i poświęcenie czasu na udział w szkoleniu.
2014-11-26

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zapraszają do udziału w II edycji konkursu plastycznego, w ramach akcji "ZATRZYMAĆ PRZEMOC".

REGULAMIN


Uczestnicy: Konkurs Plastyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Suszec.

Temat konkursu: "Moje szczęśliwe dzieciństwo – rodzina bez przemocy"

Termin składanie prac: do 22.12.2014r (GOPS Suszec, ul. Lipowa 1)

Cele konkursu:
- Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i dorosłych na problem przemocy w rodzinie,
- wzmocnienie pozytywnych wzorców życia rodzinnego,
- edukacja w zakresie rozwiązywania własnych problemów bez użycia przemocy.

Warunki konkursu:
- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Suszec,
- każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę zgodną z tematem,
- praca musi być wykonana samodzielnie, techniką dowolną,
- każda praca musi być opisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz telefon kontaktowy),
- zgłaszając pracę do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu oraz na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w środkach masowego przekazu,
- nadesłanie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Kryteria oceny:
- Prace konkursowe oceniać będzie Komisja powołana przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem, stopień trudności techniki, indywidualność interpretacji,staranność wykonania,
- nagrodzone zostaną miejsca I - III w dwóch kategoriach (szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne),
- o terminie i miejscu wręczania nagród zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

Bliższe informacje: Zofia Lubeńczuk GOPS Suszec,
tel. 32/449 30 85
2014-09-18

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.
2014-09-18

PUNKT PORADNICTWA OTWARTEGO /PPO/ W SUSZCU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla każdego zainteresowanego udzielane jest w Punkcie Poradnictwa Otwartego zlokalizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu, przy ul. Ogrodowej 22 (I piętro, pok. 67) w każdy poniedziałek i środę w godz. od 13.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu się pod nr telef.: (32) 614 21 07, 883 357 216 (w dni robocze, w godz. od 10.00 do 15.00).

Uruchomiony został również serwis internetowy, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie porady prawnej przez internet, pod adresem e-mail: porady@arl-jaworzno.com.pl
2014-09-18
2014-08-27
2014-07-29
2014-07-28

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC:

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2014 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Przypominamy również, że 30 września br. kończy się okres świadczeniowy dotyczący wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a 31 października br. kończy się okres zasiłkowy dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym tj. od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. oraz świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym tj. od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. ustala się m.in. na podstawie zaświadczenia Urzędu Skarbowego lub oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej o dochodach za rok 2013 od wszystkich pełnoletnich osób wpisanych w skład rodziny wniosku.

Nie zmienia się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nadal świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Natomiast zasiłek rodzinny od listopada 2014 r. przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 574 zł (a przy dziecku niepełnosprawnym – 664 zł). W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( jest to kwota 77,00 zł) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał (bez przekroczenia) w poprzednim okresie zasiłkowym.

Kwoty zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynoszą:

 • Zasiłek rodzinny -
  77,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  106,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  115,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  60,00 zł – na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  80,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko.
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (ponadgimnazjalnej) –
  90,00 zł – jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
  50,00 zł – jeżeli dojeżdża z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła
 • Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, ponieważ:
  - drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
  Kwota tego dodatku wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci.
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe” – w wysokości 1000 zł
  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi można składać się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:
 • zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje osobie uprawnionej w wysokości 153,00 zł
 • świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje od 1 maja 2014 r. w wysokości 800 zł. miesięcznie,
  od 1 stycznia 2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 1200 zł,
  od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 1300 zł.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy - przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł. (od 1 listopada 2014 r.).
  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W przypadku gdy o świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
- rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.


W Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec będzie można od września pobrać wnioski na nowe okresy w godzinach podanych poniżej.

Godziny wydawania i przyjmowania uzupełnionych wniosków:
Poniedziałki – od godz. 11.30 do godz. 16.30
Wtorki – od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środy – od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartki – od godz. 8.00 do godz. 12.00
Piątki – od godz. 8.00 do godz. 12.00

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa.
2014-07-01

ZMIANY ZASAD WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH
od 01.07.2014 r.Od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpiły zmiany dotyczące zasad wydawania kart parkingowych. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2013r., poz. 1446) karty parkingowe nie będą już wydawane przez Starostów, Prezydentów Miast ale przez Przewodniczących Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W związku z powyższym od dnia 01.07.2014 r. wnioski o wydanie kart parkingowych należy kierować do Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Raciborska 20, tel. 32 423 72 02 (www.pzon.rybnik.pl), który jest organem właściwym do wydawania kart parkingowych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30.11.2014 r.

W dniu 01.12.2014 r. wszystkie karty wydane przez dotychczasowe organy administracji publicznej tracą ważność.
2014-04-30

     Dnia 29 kwietnia 2014 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Suszec odbyło się spotkanie pedagogów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Suszec organizowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu.

     Celem spotkania było zebranie informacji dotyczących potrzeb w zakresie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Suszec oraz rozeznanie potrzeb w zakresie utworzenia punktu konsultacyjnego ds uzależnień (problematyka uzależnień behawioralnych, wsparcie rodziców i młodzieży, diagnostyka).

     Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi programami interwencyjno - profilaktycznymi (tj. FreD goes net i Candis) oraz pogłębienia w zakresie specyfikacji środków uzależniających obecnych na „rynku” jak również poznania aspektów prawnych tematu.

     Spotkanie/szkolenie prowadziła Pani Maria Siwek – specjalista terapii uzależnień i profilaktyki uzależnień, działacz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – realizator projektów terapeutyczno - profilaktycznych z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych (realizator działań zleconych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie), certyfikowany edukator Krajowego Centrum ds. AIDS, lektor ds. narkomanii oraz HIV/AIDS z ramienia Zarządu Głównego PTZN.

     Podczas spotkania pedagodzy szkolni otrzymali zarówno ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, jak również plakaty i ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zawiązku z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Suszcu.
2014-03-17

"Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy"

Zapraszamy do wzięcia udziału w długo oczekiwanym bezpłatnym projekcie dla chorych na stwardnienie rozsiane współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski, a w szczególności z województwa małopolskiego i śląskiego, w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i do 64 roku życia (mężczyźni), niepracujące posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób ze stwardnieniem rozsianym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dokształcania oraz podjęcia pracy.

Projekt zakłada:

 • zwiększenie zaufania we własne siły
 • wzrost motywacji i poczucia bezpieczeństwa
 • poprawę koncentracji uwagi i pamięci

Dla zrealizowania projektu został powołany zespół specjalistów składający się z psychologów, neuropsychologów, doradców zawodowych, pośredników pracy, prawników, rehabilitantów, lekarzy neurologa, okulisty i innych, którzy mają wyjątkową motywację i umiejętności pracy z osobami ze stwardnieniem rozsianym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2012 r. do 30.11.2014 r. poprzez zróżnicowane formy wsparcia:
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne, zawodowe i prawne
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne, m.in. z rehabilitantem, neurologiem, okulistą, logopedą lub innymi specjalistami w zależności od potrzeb
 • warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej

Dodatkowo proponujemy są zajęcia integracyjne umożliwiające poznanie ludzi z podobnymi problemami, nawiązanie nowych kontaktów.

Poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz konsultacje specjalistyczne odbywać się będą w trakcie 14-dniowego pobytu w dostosowanym dla osób niepełnosprawnych Centrum Rehabilitacyjno- Pielęgnacyjnym dla Chorych na SM "Ostoja" w Woli Batorskiej k. Niepołomic. Koszty dojazdu do Ośrodka, noclegu i wyżywienia są finansowane ze środków Projektu.

Po odbyciu warsztatów będzie możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń
 • praktyczna nauka zawodu u pracodawcy
 • szkolenia językowe i zawodowe
 • staże rehabilitacyjne u pracodawców na otwartym rynku pracy lub chronionym rynku pracy

Dla utrwalenia efektów zajęć terapeutycznych i warsztatów organizujemy dla najbliższych osób uczestnika projektu:
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne
 • indywidualne i grupowe wsparcie prawne

Prezentacja ośrodka OSTOJA
Planowane terminy Grup Wsparcia


2014-01-27

Ogłoszenie - rekrutacja do projektu

W związku z realizacją projektu, realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy wszystkich chetnych do udziału w projekcie.

Uczestnikom oferujemy udział w zajęciach grupowych z zakresu rozwoju kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, poradnictwo idywidualne.


Informacji można uzyskać w:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Suszec 43-267, ul. Lipowa 1
fax: 032 449 30 83
e-mail: gopssuszec@gopssuszec.wizja.net
2013-12-12


2013-12-12

     Dnia 10.12.2013 r. w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Suszec, odbyło się szkolenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Suszcu oraz Grup Roboczych działających w ramach Zespołu na temat: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w ramach procedury Niebieska Karta, główne problemy, zagadnienia praktyczne".
     Szkolenie prowadziła pani Lilianna Krzywicka – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA, przewodnicząca strategicznego zespołu interdyscyplinarnego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce przemocy, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami, sprawcami przemocy domowej oraz w budowaniu lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
     Podczas szkolenia poruszono główne problemy związane z realizacją procedury Niebieska Karta, omówiono specyfikę pracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez oddziaływania pomocowe i interwencyjne, dokonano analizy przypadków, poruszono dylematy prawne i etyczne działań interdyscyplinarnych.
     W szkoleniu uczestniczyli: Wanda Florczak – kierownik GOPS Suszec/ Przewodnicząca GZI, Irena Pająk – pielęgniarka koordynująca NZOZ REMEDIUM w Suszcu, Marzena Maruszczyk – pedagog szkolny GP Suszec, Ewa Kulik – pedagog szkolny SP Suszec, Danuta Zacharek – specjalista pracy socjalnej GOPS Suszec, asp. Wojciech Szymura – dzielnicowy KPP w Pszczynie, Elżbieta Musiolik – starszy pracownik socjalny GOPS Suszec, Anita Welchar – pracownik socjalny GOPS Suszec, Małgorzata Malcharek – starszy pracownik socjalny GOPS Suszec, Agnieszka Prządka – pedagog szkolny GP Radostowice, Karolina Stania – pedagog szkolny GP w Kryrach, Malwina Janko – pedagog szkolny SP w Kobielicach, Mariola Zyzańska – pedagog szkolny ZSP w Rudziczce, Zofia Lubeńczuk – koordynator GZI w Suszcu. Wszystkim uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za przybycie oraz zorganizowanie i poświęcenie czasu na udział w szkoleniu.

2013-09-23

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD
1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r.
ORAZ
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM OD
1 listopada 2013 r. DO 31 października 2014 r.

Godziny wydawania i przyjmowania wniosków
(od września):

Poniedziałki- od godz. 11.30 do godz. 17.00
Wtorki- od godz. 11.30 do godz. 15.30
Środy- od godz. 11.30 do godz. 15.30
Czwartki- od godz. 8.00 do godz. 12.00
Piątki- od godz. 8.00 do godz. 12.00

Pozostałość dokumentu do pobrania.
2013-09-23

Poszukujemy Rodzin Zastępczych...

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" zajmujący się rodzinami zastępczymi zwraca się dziś do Państwa z apelem. Poszukujemy rodzin dla wielu dzieci opuszczonych, pozbawionych miłości i opieki rodzicielskiej. Zbyt wiele jest dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnych rodzinach. Na terenie naszego powiatu już 147-ro dzieci znalazło opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych. Niestety coraz więcej dzieci traci oparcie w swych rodzicach biologicznych, nie mogąc liczyć na ich pomoc.
To właśnie one potrzebują szczególnej troski, opieki i miłości.
Jeśli chcesz nadać dodatkowy sens swojemu życiu, pomóc opuszczonym dzieciom i stworzyć im prawdziwy dom, możesz zostać rodziną zastępczą, stworzyć dzieciom, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój.
Rodziny, oraz osoby samotne, które, chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce, proszone są o kontakt z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie.


2013-08-29

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego do konkursu pod nazwą "Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013r" realizuje zadanie w ramach projektu:
Rozszerzenie oferty Interwencji Kryzysowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.
Od miesiąca września do grudnia 2013r. mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa:

 1. Terapeuty uzależnień p. Marii Jarczyk, w każdy roboczy poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz roboczą środę miesiąca w godzinach od 15.00 – 18.00.
  Zapisy pod numerem telefonu : 661 270 473
 2. Psychologa dziecięcego p. Karola Aleksandrowicza w każdy roboczy poniedziałek miesiąca w godz. 15.30 – 17.30
  Zapisy pod numerem telefonu : 32 449 01 45 wew. 26

Bliższe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 449 01 45 wew. 26


2013-06-11

INFORMACJA DLA POSZKODOWANYCH W ZWIĄZKU Z INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, iż mieszkańcy gminy Suszec, poszkodowani w wyniku nadmiernych opadów deszczu, mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem o ewentualna pomoc finansową, w formie zasiłku celowego.

Pomoc przeznaczona jest dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (wyłącznie w części mieszkalnej budynków – nie dotyczy piwnic) jak również w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.

Kwota zasiłku dla najbardziej poszkodowanych nie może przekroczyć 6 tys. złotych. Podstawą do określenia wysokości tej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.


2013-06-11

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu przypomina, iż z dniem 01.07.2013 r. tracą moc decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne przyznane przed dniem 01.01.2013 r., jak również wydane po tym dniu na podstawie przepisów obowiązujących przed 01.01.2013 r.
Osoby zainteresowane kontynuacją wypłaty świadczenia zobowiązane są do złożenia w tutejszym Ośrodku nowego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne bądź zasiłek opiekuńczy.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Dziale Świadczeń Rodzinnych bądź telefonicznie, pod numerem 32/ 449 30 82.


2013-06-11

Informujemy, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie, Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie, ogłasza II nabór (uzupełniający) do projektu "Firma na start" w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej.

Grupa, która może przystąpić do projektu to osoby w wieku 18-65 lat, posiadające co najmniej wykształcenie zawodowe, zarejestrowane w PUP Pszczyna/Tychy/Mikołów i zamieszkujące na terenie podregionu tyskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W ramach projektu osoby zakwalifikowane do udziału będą mogły skorzystać ze wsparcia szkoleniowo – doradczego (pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia firmy) oraz finansowego (dotacja do 35 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej).

Wnioski rekrutacyjne w ramach naboru przyjmowane są w okresie od 20 czerwca 2013r. do dnia 3 lipca 2013r. w godz. 8.00-14.00 w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Tychach oraz siedzibach Powiatowych Urzędów Pracy w Pszczynie (ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna) Tychach (ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy) i Mikołowie (ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne).
Wszelkie niezbędne informacje wraz z dokumentami niezbędnymi do procesu rekrutacji do projektu dostępne są na stronie internetowej: http://fns.izba.tychy.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


2013-06-11

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem "To jest przemoc", zorganizowany przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu, w którym uczestnikami byli uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu gminy Suszec.
Przedmiotem konkursu było sporządzenie plakatu, który swoją treścią będzie wskazywał różne oblicza przemocy, widziane oczami dziecka.

Zwycięzcami nadesłanych prac zostali:
I miejsce - Weronika Mazur, Agnieszka Balcarek (Gimnazjum Suszec)
II miejsce - Katarzyna Kuśnierz, Dominika Kojzar (Gimnazjum Kryry)
III miejsce - Paulina Jankowska, Emilia Pająk (Gimnazjum Radostowice)

Wyróżnienia otrzymali:
• Marzena Malcharek (Gimnazjum Suszec)
• Izabela Plekaniec (Gimnazjum Suszec)

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy Suszec oraz Park Wodny AQUARION w Żorach.

2013-06-11

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl.

Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt. "Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu - Głęboka woda - na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Z góry dziękujemy!

Wykonawca badania Agrotec Polska


2013-05-08

      Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie uprzejmie informuje, iż rozpoczął nabór do projektu "Firma na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      Projekt skierowany jest do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
      Wnioski rekrutacyjne w ramach naboru przyjmowane będą w okresie od 22 kwietnia 2013r. do dnia 10 maja 2013r. w godz. 8:00-14:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23.
      Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu http://fns.izba.tychy.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE2013-03-20

Od miesiąca kwietnia 2013r w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w każdy roboczy czwartek miesiąca w godzinach od 16.30 – 18.00 odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, prowadzonej przez psychologa Centrum.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2013r godz. 16.30 ( II piętro pokój nr 14).

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.2013-02-25


2013-02-25

ZATRZYMAĆ PRZEMOC

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Suszcu rozpoczyna Akcję profilaktyczno-edukacyjną pt.: "ZATRZYMAĆ PRZEMOC"..

Akcję rozpoczyna Konkurs Plastyczny skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Suszec, pod hasłem "TO JEST PRZEMOC.."

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie plakatu, który swoją treścią będzie wskazywał różne oblicza przemocy, widziane oczami dziecka. Prace wykonane kredkami, farbami lub flamastrami mogą być realizowane w zespołach maksymalnie 2 osobowych. Plakaty na konkurs należy składać w dniach 18-19.03.2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu.
Prace ocenione zostaną komisyjnie podczas kwartalnego posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które odbędzie się 20.03.2013r.
Przewidziano nagrody rzeczowe za miejsca od I do III oraz 2 wyróżnienia. Plakaty te zostaną również opublikowane w "Nowinach Suszeckiej Gminy" oraz na stronie www.gopssuszec.pl.


Przypominamy, że na terenie Gminy Suszec działa właściwy miejscowo GZI, który zajmuje się problemem przemocy w rodzinie.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1

Gminny Zespół Interdyscyplinarny:

tel. 32/ 449 30 85;

e-mail: gzi@gopssuszec.wizja.net2013-02-13

INFORMACJA

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium. Wnioski składa się drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.dla-dzieci.spes.org.pl


2013-01-30

UWAGA!

ZMIANA W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że z dniem 1.01.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548).

Świadczenie pielęgnacyjneSpecjalny zasiłek opiekuńczy

2013-01-30

Informacja w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione (oprócz dotychczasowych warunków) od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw -poz. 1255 (tekst poniżej).

TEKST USTAWY W PLIKU PDF

Nowe wzory dokumentów do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu – Dział Świadczeń Rodzinnych


2013-01-25

"Naszą szansą jest aktywizacja - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Suszec "


2012-08-29

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Dokument PDF do pobrania


2012-08-27

Zaproszenie rekrutacja do spółdzielni socjalnych dodatkowy termin do dnia 31.08.2012r.!

Dokument PDF do pobrania


 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.


 

POMOC BEZDOMNYM

W OKRESIE ZIMOWYM
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY W ZAKRESIE
NOCLEGU I WYŻYWIENIA UZYSKASZ DZWONIĄC NA
CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER

800 100 022


W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZWOŃ PO POMOC NA
NUMERY ALARMOWE

997 - POLICJA
986 - STRAŻ MIEJSKA
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa:

http://www.katowice.uw.gov.pl/
wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.htm


http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html


 

"Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie" – nowy konkurs przeciw przemocy domowej Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Elżbiety Radziszewskiej i Prezydenta Miasta Radomska Anny Milczanowskiej.

Konkurs powyższy ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do osób dorosłych, które doświadczyły przemocy domowej. Jak wynika z przekazanych informacji, celem konkursu jest zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy domowej oraz przełamywanie tabu i stereotypów dotyczących tego zjawiska, poprzez zaprezentowanie osobistych świadectw osób, które doświadczyły przemocy i przedstawienie skutecznych sposobów i/lub metod wyjścia z niej.

Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin konkursu dostępne są na stronie:
http://www.rownetraktowanie.gov.pl/node/1424


 

Komunikat dla osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/ pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, , tj. z dniem 7 października 2011 r. (Dz. U. z 7 października 2011 r., Nr 212, poz. 1262). 

20 września br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Suszcu odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Suszec, w celu stworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji z terenu gminy Suszec, które podpisały porozumienia o współpracy w zespole, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty i Sportu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Odnowy Wsi Suszec, NZOZ REMEDIUM, NZOZ Spółka Partnerska Lekarzy oraz Sąd Rejonowy w Pszczynie i Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie. Koordynatorem działań Zespołu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, z siedzibą w budynku Urzędu Gminy, przy ul. Lipowej 1.INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GOPS SUSZEC DOTYCZĄCE:

 1. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 1 października 2011 r.
  do 30 września 2012 r
 2. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r.

Plik do pobraniaINFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GOPS SUSZEC DOTYCZĄCE:

 1. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO od 1 października 2010 r.
  do 30 września 2011 r.
 2. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r.

Plik do pobraniaINFORMACJA nt. realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź

Rozporządzenie - pomoc rolnikom

Wniosek o zasiłek celowy w związku z powodzią
INFORMACJA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUSZCU
POMOC DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ MAJOWĄ POWÓDŹ

W związku z zapytaniami o zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrofy naturalnej informujemy, że w rezerwie celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziano środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych w wysokości do 6.000 zł.
Zasiłki przysługiwały osobom lub rodzinom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych w mieszkaniu i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o posiadane środki własne. Przy określaniu wysokości zasiłku brano pod uwagę:
 • możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu ( czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym);
 • prace, które trzeba było pilnie wykonać lub zakupy by móc zaspakajać niezbędne potrzeby bytowe;
 • rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego żywność i dostęp do wody pitnej,…);
 • czy w poszkodowanych rodzinach dzieci mogą podjąć lub kontynuować naukę;
 • czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu lekarstw dla poszkodowanych w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem.
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w naszej gminie powódź majowa nie wyrządziła strat w zakresie wyżej opisanym. Tylko w jednym przypadku była konieczna pomoc finansowa.

Kolejnym etapem pomocy dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez majową katastrofę są zasiłki na remont domu albo rozbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku z powodzią, a jego wysokość nie może przekroczyć wysokości wcześniej oszacowanych rzeczywistych szkód. Są to zasiłki do wysokości 20 tyś zł , a następnie do 100 tyś zł. W tym przypadku wyceny szkód dokonają osoby wyznaczone przez Wojewodę, spośród osób posiadających uprawnienia rzeczoznawców-majątkowych, lub osób posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do oceny stanu technicznego uszkodzonych budynków i wyliczenia poniesionych strat.
Pomoc przyznawana jest wyłącznie na remont lub odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego, a więc nie obejmuje innego typu budynków lub pomieszczeń (np. budynków gospodarczych, użytkowych itp.) ani kosztów zakupu wyposażenia budynku/lokalu ( np. mebli, sprzętu RTV, czy AGD).

Pomoc finansowa udzielana uprawnionym w formie zasiłku celowego wypłacana jest:
 1. na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. przez kierowników właściwych ośrodków pomocy społecznej.

Do składanych wniosków gminy zobowiązane są załączyć potwierdzone przez sołtysów listy budynków z adresem, opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku. Listy z województwa będą stanowić podstawę złożenia wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie środków z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.


Programmer: Rafał Oleśkowicz