Rafał Oleśkowicz Grupa Terrabit html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
97273 odsłon
Gmina Suszec
Gmina Suszec
43-267 Suszec
ul. Lipowa 6
tel. 32 449 30 83
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Od 1 października 2008 r. weszła w życie Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z Nr 192, poz. 1378 z dnia 7 września 2007 r.) - fundusz alimentacyjny.

      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, których egzekucja okazała się bezskuteczna), do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie to przysługuje bezterminowo.
Bezskuteczność egzekucji - oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania powyższych świadczeń wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.
W w/wym. ustawa podaje następującą definicję rodziny – "oznacza to następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne..."
Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalono w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
      Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Wnioski można pobrać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu :

Godziny wydawania i przyjmowania wniosków
Poniedziałki – od godz. 11.30 do godz. 17.00

Wtorki – od godz. 11.30 do godz. 15.30

Środy – od godz. 11.30 do godz. 15.30

Czwartki – od godz. 8.00 do godz. 12.00

Piątki – od godz. 8.00 do godz. 12.00

Najważniejszymi załącznikami do wniosku są :
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie o dochodzie członków rodziny, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
 • prawomocny wyrok lub ugoda dot. wysokości zasądzonych alimentów.,
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej.
Przy wydawaniu wniosku pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec będą udzielać informacji o pozostałych dokumentach niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa.


DODATKOWE INFORMACJE dot. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

      Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Przeznaczaniem środków utrzymania będzie np. zapewnienie osobie uprawnionej mieszkania, wyżywienia, ubrania, lekarstw, opieki w chorobie. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka jest szerszy i obejmuje także dostarczanie mu środków potrzebnych do rozwoju umysłowego i kulturalnego.

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
 • Kolejność osób zobowiązanych określa art. 129 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Stanowi on, iż obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi, natomiast krewnych w tym samym stopniu obciąża on w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Dlatego jeśli nie jest możliwe uzyskanie alimentów od ojca dzieci, matka małoletnich może w imieniu swoich dzieci, a gdy dzieci ukończyły już 18 lat – dzieci mogą same, pozwać dziadków – rodziców ojca. Dziecko może żądać także świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, nie będącego jego ojcem, ale tylko jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką.
 • Obowiązek alimentacyjny obciąża także jednego małżonka względem drugiego po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji. Obowiązek alimentacyjny jednego małżonka wobec drugiego wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych.
 • Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.
 • Pismo zwane "pozew" kierujemy do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich. Osoba występująca o alimenty ma prawo wyboru między sądem rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub właściwym ze względu na jej własne miejsce zamieszkania. Osoba dochodząca alimentów lub ich podwyższenia jest zwolniona od kosztów sądowych.
 • O alimenty dla dziecka poniżej 18 roku życia może wystąpić w jego imieniu rodzic/opiekun, u którego dziecko mieszka i który pokrywa koszty utrzymania dziecka. Jeśli dziecko ukończyło 18 lat może wystąpić do sądu tylko ono.
 • Należy podać żądaną kwotę alimentów na każde z dzieci, dane dzieci i rodziców z aktualnymi adresami zamieszkania. Należy podać jakie są zarobki obojga rodziców i koszty utrzymania dziecka. Dobrze jest podać dokładnie, jakie są potrzeby dziecka i ile kosztuje jego wyżywienie, ubranie, książki, zajęcia pozalekcyjne, leki itp. oraz jakie są potrzeby i wydatki osobiste rodzica, u którego dziecko utrzymuje.
 • Gdy sąd zasądzi określoną kwotę alimentów, jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku można żądać jego wykonania. Jest to nazwane rygorem natychmiastowej wykonalności. Jeśli osoba zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego nie będzie chciała dobrowolnie wykonać wyroku, można zwrócić się do komornika, aby przeprowadził on egzekucję wyroku i np. zajął konto dłużnika.
 • Potrącenia pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Tytułem wykonawczym jest orzeczenie zasądzające alimenty zaopatrzone w klauzulę wykonalności.
Przesunięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje w razie ziszczenia się jednej z poniższych przesłanek.
1. nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności:
 • osoba zobowiązana nie żyje,
 • zobowiązany zaginął,
 • obowiązek alimentacyjny zobowiązanego wygasł na podstawie pewnych zdarzeń prawnych np. powstanie stosunku przysposobienia, zawarcie nowego małżeństwa, rozwiązanie przysposobienia,
 • uprawniony nie ma uregulowanego stanu cywilnego (pochodzenia).
2. osoba zobowiązana w bliższej kolejności nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi:
 • zobowiązany nie posiada żadnych dochodów ani ma majątku,
 • zdolność świadczenia zobowiązanego jest znacznie ograniczona chorobą lub podeszłym wiekiem,
 • osoba zobowiązana utraciła zdolność do pracy (czasowo albo na stałe),
 • dochody zobowiązanego są zbyt małe, by w zaspokoić uprawnionego w całości,
 • zobowiązany uchyla się od wypełniania ciążącego na nim obowiązku alimentacji (mimo, że ma ku temu możliwości).
3. uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest:
 • niemożliwe, lub
 • połączone z nadmiernymi trudnościami .np. zobowiązany przebywa za granicą; osoba zobowiązana ukrywa swój majątek lub źródła dochodu; nie jest znane miejsce pobytu zobowiązanego; egzekucja w stosunku do zobowiązanego okazała się bezskuteczna.Programmer: Rafał Oleśkowicz