Rafał Oleśkowicz Grupa Terrabit html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
97274 odsłon
Gmina Suszec
Gmina Suszec
43-267 Suszec
ul. Lipowa 6
tel. 32 449 30 83
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu

2017-10-04

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
GOPS SUSZEC
GODZINY PRZYJMOWANIA STRON OD
PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Poniedziałki – od godz. 8.00 do godz. 16.30
Wtorki – od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środy – od godz. 8.00 do godz. 15.00
Czwartki – od godz. 8.00 do godz. 15.00
PIĄTKI – WPROWADZANIE WNIOSKÓW, PRZYGOTOWYWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
2017-01-13


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje, że z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " ( Dz. U. z.2016 r. poz. 1860). Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
 1. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.

 2. Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 3. Do wniosku należy dołączyć:

  – zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

  – zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 4. Z wnioskiem o jednorazowe świadczenie wystąpić mogą osoby, które są świadczeniobiorcami świadczeń opieki zdrowotnej lub osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948).

 5. Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

  - dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

  - na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec, ul. Lipowa 1.

Informacje uzyskać można w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec oraz pod numerem telefonu 32/ 449 30 82

Druk wniosku

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator--zasady-przyznawania-jednorazowego-swiadczenia-w-wysokosci-4-tys-zl/
2016-08-03

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2016 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Czytaj całą informację.
2016-02-29

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Suszec

Od dnia 1 kwietnia w Urzędzie Gminy Suszec będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. 2016, poz.195).

O powyższe świadczenie mogą ubiegać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka – do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze będą otrzymywać rodzice i opiekunowie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko.

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny czy jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe”. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania w/wym. świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800 zł. na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł. na osobę. Sposób obliczania dochodu będzie podobny do stosowanego w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu.

Wnioski będzie można składać również za pośrednictwem poczty oraz przez Internet. E- wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Uprawnionym, którzy nie zdążą złożyć wniosku w pierwszym miesiącu obowiązywania w/wym. ustawy świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – tj. do 1 lipca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec (nr tel. 32 449 30 82).
2015-12-22

WAŻNE ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Od stycznia 2016 r. zmieniają się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego – został wprowadzony mechanizm tzw. złotówka za złotówkę. Po tej zmianie świadczeniobiorcy będą mogli otrzymać zasiłek rodzinny również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienia brzmienie art. 5 ust. 3 i dotychczasowa regulacja umożliwiająca zastosowanie zasady równoważnika zasiłkowego (tzn. do 31.12.2015 r. jeżeli kryterium dochodowe zostało przekroczone o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, a w poprzednim okresie zasiłkowym rodzina korzystała ze świadczeń bez przekroczenia kryterium – zasiłek rodzinny przysługiwał w pełnej wysokości) zostaje zastąpiona mechanizmem "złotówka za złotówkę".

Wskutek nowelizacji, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe które obecnie wynosi 674 zł. i odpowiednio 764 zł. dla rodziny, w której jest wychowywane niepełnosprawne dziecko, o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym , na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o którą wnioskuje strona, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Oprócz powyższego od stycznia 2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane nowe świadczenie – ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE. Otrzymają je rodzice, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie to przysługuje osobom uprawnionym niezależnie od dochodu, w miesięcznej wysokości 1000 zł., przez okres 52 tygodni (licząc od dnia porodu) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje również rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), osobie która przysposobiła dziecko.

Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.
2015-09-01

INFORMACJE DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC

Przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym w obecnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne na dzieci kontynuujące naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub rozpoczynające od września 2015 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczenia do 10 września br. zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających naukę dzieci w tych szkołach.

Cały dokument w pliku PDF
ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI

Przepisy prawne:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t.Dz. U. z 2013 r. Nr 1456, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.z 3 stycznia 2013 r. poz.3)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 10 sierpnia 2012 r. poz.959)
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w/wym. osobom, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole - nie dłużej niż do 21 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje „osobie uczącej się” w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada wynosi miesięcznie:
 • 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-leczniczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w rodzinie zastępczej,
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że:
  - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  - ojciec dziecka jest nieznany,
  - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  - sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z z tytułu:
 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł na każde dziecko. Od 1 listopada 2009r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka będzie przysługiwał jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu za wyjątkiem osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Ustawa określa przypadki, w których dodatek nie przysługuje.
 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z urlopu macierzyńskiego,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje nie dłużej niż przez okres:
 1. 24 miesięcy kalendarzowych,
 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie, dodatek za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:
 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się jeśli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w kwocie 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, lub osobie uczącej się:
 1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.
 2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazową zapomogę tzw. "becikowe" w wysokości 1.000,00 zł przyznaje się jednorazowo z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów (dla dzieci urodzonych do 31.12.2012r.). Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest uzależnione (oprócz dotychczasowych warunków) od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.
Opisane w tym punkcie zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


Art. 23a Ustawy o świadczeniach rodzinnyh stanowi o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w myśl którego - w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa.

Załącznik: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA - w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka


ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE


1. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością),
 • osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jak również osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny jest jedyną formą wsparcia, zapisaną w ustawie o świadczeniach rodzinnych, o którą mogą ubiegać się osoby nie spełniające kryteriów dochodowych. Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależniona od dochodu rodziny, lecz od stopnia niepełnosprawności świadczeniobiorcy oraz od jego wieku. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi miesięcznie: 153,00 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot wypłacający zasiłek pielęgnacyjny o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym również o przypadkach wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób do ukończenia 16 roku życia), albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia), albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które ukończyły 16 rok życia)
 • dowód osobisty (kopia dokumentu robiona jest na miejscu przez pracownika).


2. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Dokument "Świadczenia pielęgnacyjne"

3. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Dokument "Specjalny zasiłek opiekuńczy"

Godziny wydawania i przyjmowania wniosków

Poniedziałki - od godz. 11.30 do godz. 17.00

Wtorki – od godz. 11.30 do godz. 15.30

Środy – od godz. 11.30 do godz. 15.30

Czwartki – od godz. 8.00 do godz. 12.00

Piątki – od godz. 8.00 do godz. 12.00

Programmer: Rafał Oleśkowicz